Minister Hugo de Jonge heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gestuurd betreffende een overzicht van maatregelen die VWS neemt om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan (zie Kamerbrief-overzicht-maatregelen). Dit met het oog op de aanstaande behandeling van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wtza (AWtza).

Hierin schrijft hij het volgende:

1. Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

Het wetsvoorstel (Wibz) zorgt ervoor dat de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aangescherpt worden. Dit gebeurt o.a. door aanvullende voorwaarden te stellen aan dividenduitkering, een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om elke vorm van belangenverstrengeling binnen hun organisatie te voorkomen en een versterking van de positie van de onafhankelijke intern toezichthouder binnen zorgaanbieders. Conceptvoorstel zal naar verwachting na de zomer in internetconsulatie gaan en in het najaar voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Streven is wetsvoorstel uiterlijk begin 2021 naar de Tweede Kamer.

2. Wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Met het wetsvoorstel (Wbsrz) verbetert de samenwerking tussen verschillende instanties bij het aanpakken van zorgfraude. Het wetsvoorstel bevat daarvoor twee onderdelen: een waarschuwingsregister zorgfraude en verbeteren van het uitwisselen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van zorgfraude, tussen betrokken partijen. Het wetsvoorstel is op 6 januari 2020 voorgelegd aan de Raad van State. Het streven is het wetsvoorstel in juni 2020 aan de Tweede Kamer te verzenden.

3. Wetsvoorstel Bevorderen contracteren

Contractering is hét vehikel is om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de juiste zorg op de juiste plek. In de hoofdlijnenakkoorden voor de wijkverpleging en de ggz hebben partijen afspraken gemaakt om het contracteerproces te verbeteren en contractering te stimuleren. Daarnaast bereidt VWS het wetsvoorstel Bevorderen contracteren voor. VWS verwacht het wetsvoorstel binnenkort in te dienen in de Tweede Kamer.

4. Uitbreiding van de Wet Normering Topinkomens

Met het wetsvoorstel  (WNT) wordt beoogd de uitvoering van de WNT in de zorg te verbeteren en te vereenvoudigen. Hiermee wordt geregeld dat de WNT van toepassing wordt op zowel hoofd- als onderaannemers in de zorg, en dat het aangrijpingspunt van de WNT in de zorg wordt aangepast. VWS verwacht dat het wetsvoorstel nog dit voorjaar aangeboden kan worden aan de Tweede Kamer. Daarnaast zal het toezicht op de WNT vanaf 2021 risicogericht worden vormgegeven.

5. Maatregelen Pgb

Er worden een aantal maatregelen genomen rondom het Pgb (o.a. wordt het kader voor pgb-vaardigheid ontwikkeld).

6. Wmo-toezicht

VWS heeft diverse acties uitgezet om het Wmo-toezicht verder en duurzaam te versterken. Hierbij houdt VWS oog voor de afgesproken verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk en gemeenten.

 

Met dank aan SPOT-Partner BPRA