Sinds de invoering van Wmo 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk geworden voor de inkoop en bekostiging van zorg (maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg). Op lokaal niveau kunnen gemeenten naar eigen inzicht de producten en diensten inkopen, die passen bij de situatie van de desbetreffende gemeente. Dit betekent dat gemeenten in principe zelf beslissen hoe zij deze zorg inkopen en onder welke contactvormen dit gebeurt.

Tot nu toe is dit voor de kwaliteit en continuïteit in onze branche een verre van goed werkbare ontwikkeling gebleken; door de tarieven die soms onder kostprijs liggen zelfs met een aantal faillissementen tot gevolg. De vele gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp bieden intussen echter wel een duidelijk kader voor gemeenten, waar zij bij de vaststelling van de tarieven rekening mee moeten houden.

Toenemende zorgvraag versus forse bezuinigingen

Er is al lange tijd veel te doen over de decentralisatie, aangezien het vaststellen van reële tarieven door de gemeenten zelf in de praktijk vaak niet aansluit op het aanbod van de zorgverleners en de kwaliteit die benodigd is om goede zorg te kunnen leveren. Met de decentralisatie heeft de overheid beoogd het zorgstelsel efficiënter en doelmatiger in te richten en tevens forse bezuinigingen door te voeren door te schrappen in de budgetten voor zorg, wat haaks staat op het kunnen bepalen van reële tarieven door gemeenten in combinatie met de sterk toenemende zorgvraag.

Jurisprudentie

Los van de wettelijke kaders zijn er geen strakke richtlijnen. Vast te stellen tarieven, (inkoop)procedures en contracten kunnen per gemeente verschillen, voor dezelfde vraag naar zorgverlening. Daardoor zijn er de afgelopen tijd veel geschillen en gerechtelijke procedures geweest over dit onderwerp. De uitspraken naar aanleiding van deze geschillen (jurisprudentie) bieden inmiddels vrij concrete kaders waar gemeenten bij de vaststelling van hun tarieven rekening mee moeten houden.

In dit uitgebreide artikel op Sociaalweb wordt dieper ingegaan op het wettelijke kader waarbinnen gemeenten bij het vaststellen van tarieven rekening dienen te houden, de verschillende aspecten die van belang zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg en worden er vuistregels voor de praktijk voorgesteld om zowel gemeenten als zorgaanbieders praktische handvatten te geven.

Belangenbehartiging door Vereniging SPOT

In het kader van de belangenbehartiging van ondernemers in de thuis- en woonzorg is de AMvB reële prijs Wmo 2015 een van de speerpunten van Vereniging SPOT. Binnenkort overhandigen wij onze standpunten aan de verschillende Tweede Kamerfracties.