Zorgen over medisch basiszorg terecht, tijd voor fundamentele oplossing!

door | okt 13, 2022 | Algemeen

Op 4 oktober jl. hebben de IGJ en de NZa hun zorgen geuit over de beschikbaarheid van de medische basiszorg voor Wlz-cliënten in kleinschalige woonvormen. SPOT en Zorgthuisnl herkennen deze problematiek en zien al jaren de ernst van deze situatie in. Wij zijn dan ook blij dat de IGJ en NZa deze problematiek aankaarten want het is hoog tijd voor een fundamentele oplossing!

In onze ogen is de inrichting van de medische basiszorg in de kleinschalige woonzorg een driehoeks-samenwerking tussen woonzorg – huisarts – specialist ouderengeneeskunde (SO). Deze driehoeksverhouding is uitsluitend in balans wanneer elk zijn verantwoordelijkheid neemt / kan nemen. Dit betekent dat deze verantwoordelijkheden en de daarbij behorende taken helder afgebakend moeten zijn. Echter, de taakafbakening is onvoldoende helder en een bijpassende betaaltitel ontbreekt.

Deze weeffout in het systeem is al jaren zichtbaar, er wordt al jaren over gesproken en er zijn verschillende rapporten over verschenen. Echter een oplossing is er tot op heden niet gekomen. Ondertussen weten betrokken partijen op lokaal niveau, vaak met behulp van zorgkantoren, elkaar toch te vinden en weet men vaak tot passende oplossingen te komen. Dit blijft een wankel evenwicht zolang het echte probleem, de weeffout, niet wordt aangepakt. Met de huidige arbeidsmarktkrapte worden ook de oplossingen in de praktijk echter steeds moeilijker gevonden. Zorgaanbieders staan met hun rug tegen de muur, kwetsbare ouderen zijn de dupe.

Daarom vragen ook wij om een juiste infrastructuur, heldere verantwoordelijkheden en taakafbakening.

De oplossing wordt volgens ons niet gevonden in een uitbreiding van taken voor de SO, of door de SO als hoofdbehandelaar aan te stellen. Laat de huisarts de medische regie houden en bekrachtig de SO in de specialistenrol, zodat de huisarts ondersteund wordt en zijn rol en verantwoordelijkheid kan nemen in de medische basiszorg. De zorgaanbieder speelt hierin een onlosmakelijke rol door de verantwoordelijkheid in de kwaliteit van zorg op de locatie te borgen en in een zorgvuldige afweging en voorbereiding van de medische vragen aan de huisarts en/of SO. De inrichting van een professionele (centrale) triagedienst is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder waarmee oneigenlijke medische vragen kunnen worden afgevangen. Daarnaast kan de inzet van verpleegkundig specialisten de huisarts en/of SO ondersteunen en ontlasten. Echter is ook hierin helderheid nodig over wie deze inzet betaalt en onder wiens verantwoordelijkheid het valt.