SPOT: reactie op nieuwe coronamaatregelen kabinet

door | nov 5, 2021 | Algemeen

Op 2 november 2021 heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Vereniging SPOT, belangenbehartiger van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties, reageert op de besluiten en voornemens van het kabinet omtrent de boostervaccinatie en coronatoegangsbewijs in zorginstellingen. Daarnaast pleit zij voor vaccinatieregistratie in de zorg, scherpe richtlijnen, verlenging van meerkostenregelingen en ruimere inzet van Helpenden en studenten. Verder moet het beperken van bezoek voor cliënten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Actualisatie van de COVID-19 richtlijnen is nodig
De huidige COVID-19 richtlijnen en handreikingen houden onvoldoende rekening met de toenemende vaccinatiegraad. De effecten van de hogere vaccinatiegraad en andere maatregelen moeten worden meegenomen in de actualisatie van de richtlijnen en handreikingen. Binnen de VVT moet landelijk worden onderzocht wat de effecten zijn van de vaccinatiegraad en andere maatregelen op de richtlijnen die gelden in de VVT. Zo worden cliënten van woonzorginstellingen inmiddels niet of nauwelijks opgenomen op de IC en is een aanzienlijk deel van de zorgverleners gevaccineerd.

Coronatoegangsbewijs in zorginstellingen
Een verplichting voor zorgaanbieders om een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve testuitslag bij medewerkers en bezoekers op te vragen gaat te ver en is slecht uitvoerbaar. Als die mogelijkheid er komt dan moet het aan zorgaanbieders worden overgelaten om, indien de omstandigheden (bijvoorbeeld een uitbraak COVID-19) dat vereisen, een coronatoegangsbewijs voor te schrijven.

Boostervaccinatie is belangrijk
Een boostervaccinatie voor 60+-ers is belangrijk, zeker voor bewoners in woonzorginstellingen. Een boostervaccinatie voor zorgverleners is eveneens belangrijk.
Er moeten lessen worden getrokken uit de vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen begin dit jaar:
van huisartsen kan mede vanwege overbelasting in de praktijken niet worden verwacht dat zij de boosterprikken zetten. Het is goed dat de coördinatie en uitvoering van de boostervaccinatie in woonzorginstellingen waar de huisarts hoofdbehandelaar is bij de GGD komt te liggen;
• toelevering van vaccins moet gelijktijdig aan alle woonzorginstellingen plaatsvinden, dus zowel aan zorginstellingen met een eigen medische dienst als een zorginstelling waar de huisarts hoofdbehandelaar is;
• indien er een externe arts wordt ingeschakeld die de medische verantwoording van de vaccinatie draagt bij de kleinschalige woonzorginstellingen, moet er tijdig duidelijkheid zijn over de financiering daarvan;
• alle bewoners die geclusterd samenwonen moeten gelijktijdig de boosterprik krijgen; er mag geen onderscheid zijn in leeftijd bewoners, zorgvraag of woonvormen (en wie daar medisch hoofdbehandelaar is);
• focus op tijdige en eenduidige communicatie over logistiek vaccinatie aan zorgaanbieders en cliënten: wie wordt wanneer door welke instantie gevaccineerd.

Vaccinatieregistratie door zorgaanbieders is noodzaak
Er moet een wettelijke grondslag komen voor het registreren van de vaccinatiestatus van medewerkers/zorgverleners door zorgaanbieders. Dit is nodig om zorgaanbieders beter in staat te stellen om niet-gevaccineerde zorgverleners op een andere manier in te zetten of om eisen te stellen aan niet-gevaccineerde zorgverleners m.b.t. het verlenen van zorg (bijvoorbeeld de plicht om te allen tijde een mondneusmasker te dragen bij de zorgverlening binnen 1,5 meter afstand).

Noot: zorgaanbieders zitten steeds vaker in een spagaat omdat ze enerzijds de plicht hebben om goede en veilige zorg aan cliënten te leveren (WGBO en Wkkgz) en anderzijds een veilige werkomgeving voor medewerkers moeten creëren (Arbeidsomstandighedenwet). Als zorgaanbieders niet weten welke medewerkers een (verhoogd) infectierisico hebben dan wordt het lastig om voorgenoemde plichten te borgen. Cliënten stellen bovendien steeds vaker de eis dat hun zorgverlener is gevaccineerd.

Scherpe richtlijnen en in uitzonderlijk geval ontslag voor niet-gevaccineerde zorgverleners
Zorgaanbieders moeten in staat worden gesteld om zorgverleners die weigeren om zich te laten vaccineren én om beschermingsmiddelen te gebruiken te ontslaan. SPOT vindt dat ontslag mede gelet op de tekorten aan zorgverleners terughoudend moet plaatsvinden, maar het mag niet zo zijn dat niet-gevaccineerde zorgverleners de veiligheid van cliënten en collega’s in gevaar brengen.

Verlenging meerkostenregelingen is nodig
Ook in 2021 maken zorgaanbieders nog veel extra kosten om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Veel van die kosten worden door zorgverzekeraars niet (meer) vergoed. SPOT vindt dat alle meerkosten die direct gerelateerd zijn aan besmettingspreventie COVID-19 en die bijdragen aan de wettelijke plicht van zorgaanbieders om de veiligheid van cliënten en medewerkers te borgen moeten worden vergoed.

Ruimere inzet Helpenden en studenten is nodig
Om het oplopende ziekteverzuim en enorme tekort aan gekwalificeerde zorgverleners op te vangen moet de inzet van Helpenden niveau 2, leerlingen en studenten breder mogelijk worden gemaakt. Nu wordt de inzet van Helpenden door zorgverzekeraars vaak niet toegestaan. Bredere inzet van Helpenden, leerlingen en studenten is nodig om de druk op de zorg enigszins te verlichten en om veilige en efficiënte zorgverlening te kunnen waarborgen.

Bezoekregelingen woonzorginstellingen
Het beperken van de mogelijkheden voor cliënten om bezoek te kunnen ontvangen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Niettemin is het soms voor woonzorginstellingen noodzakelijk om het bezoek aan cliënten te beperken of aan voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld bij een uitbraak COVID-19 of als blijkt dat bezoekers het niet zo nauw nemen met de coronaregels.