Belangrijk document NZa: richtlijnen voor zorgaanbieders Wlz-zorg

door | jul 9, 2024 | Algemeen

De “Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2024 (NR/REG-2410c)” beschrijft de regels en procedures voor de administratie en declaratie van langdurige zorg in Nederland voor het jaar 2024. Het document is uitgegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en heeft als doel om inzichtelijke, rechtmatige declaraties te bevorderen en dubbele declaraties te voorkomen.

De “Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2024 (NR/REG-2410c)” omvat richtlijnen voor zorgaanbieders over het specificeren van declaraties, het registreren van zorgprestaties, en de informatie die aan de NZa moet worden verstrekt. Het doel is inzichtelijke en rechtmatige declaraties te bevorderen en dubbele declaraties te voorkomen. De regeling bevat ook voorschriften voor interne controle, de verplichting tot melding bij het einde van de zorg, en specifieke regels voor zzp-meerzorg en gespecialiseerde zorg.

De regeling bepaalt onder meer dat zorgaanbieders hun declaraties moeten specificeren op cliëntniveau voor prestaties zoals zorgzwaartepakketten (zzp), volledig pakket thuis (vpt), gespecialiseerde zorg en modulaire prestaties. Daarnaast zijn er uitzonderingen waarbij declaraties op prestatieniveau mogen plaatsvinden, bijvoorbeeld voor crisiszorg en beveiligde zorg. Voor zzp-meerzorg gelden specifieke administratievoorschriften en de declaraties moeten te allen tijde herleidbaar zijn tot de kosten per cliënt.

De regeling schrijft ook voor dat zorgaanbieders een adequate audit trail moeten waarborgen en de noodzakelijke Wlz-registratiegegevens volgens landelijk geldende standaarden vastleggen. Er zijn voorschriften voor de informatieverstrekking bij faillissementen en voor zelfstandige zorgverleners zonder personeel. Bovendien moeten zorgaanbieders bij het einde van de inzet van een crisis- en ondersteuningsteam (COT) een melding doen bij het zorgkantoor. De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 en vervangt eerdere regelingen voor 2023 en 2024.

Klik hier voor het document van de NZa.

Bron: mede tot stand gekomen dankzij Public Affairs BPRA