Akkoord CAO VVT 2021 deels algemeen verbindend verklaard

door | nov 23, 2021 | Algemeen

Op verzoek van de sociale partners bij de CAO VVT heeft het ministerie van SZW een deel van hun CAO-akkoord algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2021. De CAO VVT 2021 geldt nu voor alle zorgaanbieders, inclusief de bij SPOT aangesloten leden.

De inhoud van de algemeen verbindend verklaarde CAO 2021 is nagenoeg gelijk aan de CAO VVT die tot 1 september 2021 gold. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, gemoderniseerde CAO VVT die in 2022 van kracht zal worden.

Inhoudelijke wijzigingen in de verlengde CAO VVT
Ten opzichte van de CAO VVT die tot 1 september jl. gold verandert er weinig. Volledig nieuw is de introductie van het BalansBudget, een regeling om voor verlof te sparen.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• een expliciet in de cao opgenomen verplichting voor werkgevers om werknemers te informeren over tussentijdse wijzigingen in de CAO (artikel 2.1 lid 3);
• de minimale eindejaarsuitkering 2021 is vastgesteld op € 2.196,58 (uitkering in november, zie verder artikel 3.9 in de CAO);
• artikel 3.18 over de stagevergoeding is vervallen;
• de introductie van het BalansBudget in artikel 6A (lees hieronder een toelichting);
• het meerkeuzesysteem voor uitruil van arbeidsvoorwaarden (hoofdstuk 7) is niet opnieuw algemeen verbindend verklaard;
• het wordt mogelijk om met de Ondernemingsraad of PV een van de CAO afwijkende regeling voor vergoeding van kosten van woon-werkverkeer te treffen (artikel 9.1 lid 8);
• actualisatie van enkele normbedragen en (minimum)lonen, zoals de normbedragen voor pensioenaftopping (artikel 3.12A), de vergoedingen van reiskosten (artikel 9.2) en de leerlingsalarissen (artikel 3.16).

BalansBudget
Het nieuwe BalansBudget kent de volgende uitgangspunten:
• sparen van verlof tot aan het fiscaal toegestane maximum van 100 x de arbeidsduur per week;
• de werkgever bepaalt welke arbeidsvoorwaarden voor de verlofregeling kunnen worden ingezet;
• het opgebouwde verlof verjaart niet;
• het verlof heeft een minimale omvang van 3x de arbeidsduur per week;
• verlof moet uiterlijk vier maanden voor het gewenste tijdstip van ingang van het verlof bij de werkgever worden aangevraagd (als dit niet lukt vanwege bijzondere omstandigheden dan heeft de werkgever een inspanningsplicht om de medewerker tegemoet te komen);
• verloven uit het BalansBudget worden door de werkgever in beginsel ingewilligd, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten (bijvoorbeeld als er risico’s voor de continuïteit van de zorg ontstaan).

Vervroegd pensioen na 45 jaar werken in de zorg
De regeling voor vervroegd pensioen (met pensioen na een dienstverband van 45 jaar in de zorg -waarvan minimaal 20 jaar in een in de CAO gespecificeerd zwaar beroep) is nog niet algemeen verbindend verklaard. Het is de verwachting dat deze regeling in de loop van 2022 algemeen verbindend zal worden verklaard.

Nieuwe meerjarige CAO VVT
Er wordt momenteel door de sociale partners gewerkt aan een nieuw meerjarig CAO akkoord. Naar verwachting zal dat akkoord in december worden gepubliceerd en zal de nieuwe CAO algemeen verbindend worden verklaard in maart of april 2022.

> We informeren alle leden dan over de wijzigingen in de gemoderniseerde CAO VVT.
> Leden van SPOT kunnen vragen stellen aan de CAO Helpdesk van SPOT via [email protected].