Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe meerjarige Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Op de website van ZN vindt u het inkoopkader en diverse inkoopdocumenten.

De Kamerbrief over Wlz zorginkoopkader 2021-2023 kunt u hier downloaden.

 Hieronder vindt u een samenvatting van de hoofdpunten uit de Kamerbrief:

  • Het is belangrijk dat zorgaanbieders zich zo goed mogelijk kunnen richten op het verlenen van veilige en verantwoorde zorg tijdens de coronacrisis en hun capaciteit in stand houden voor de toekomstige zorgvraag. Daarom zijn continuïteitsafspraken gemaakt waarbij de verwachte omzet wordt doorbetaald en meerkosten vanwege het coronavirus worden vergoed. Eerder heeft het kabinet besloten om met ingang van 2020 € 480 miljoen structureel vrij te maken voor de Wlz.
  • ZN heeft een nieuw meerjarig inkoopkader vastgesteld voor de langdurige zorg voor de jaren 2021-2023. Zorgkantoren zetten in op vier kernelementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. In gesprekken met aanbieders geven ze hieraan invulling. Hierbij hanteren ze in 2021 een uniform basistarief met een standaard opslag. De minister vindt dat passen bij (de doorontwikkeling van) hun rol dat zorgkantoren meer inzetten op prijsdifferentiatie.
  • In het nieuwe Wlz-zorginkoopkader is rekening gehouden met de onzekere omstandigheden waarin zorgaanbieders momenteel verkeren, door het jaar 2021 als overgangsjaar vorm te gegeven. Het kabinet heeft ook besloten de invoering van de integrale vergelijking uit te stellen omdat een goed voorbereidingsproces op weg naar een NZa-advies niet mogelijk bleek (ook de brief van de NZA waarin dit beschreven staat is meegestuurd als bijlage).

De minister benadrukt dat wat in de brief is beschreven niet wegneemt dat de langdurige zorg voor grote uitdagingen staat. In de Tweede Kamer is dan ook meerdere malen het debat gevoerd over het spelen van verschillende wedstrijden met betrekking tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg.

De minister schrijft in de brief dat hij voor de verpleeghuiszorg c.q. ouderenzorg na de zomer met de stakeholders een gezamenlijk proces opstart, om een meerjarig perspectief neer te zetten. Het kwaliteitskader, vraagstukken rondom capaciteit en wachtlijsten en een passende bekostiging zijn hierbij aan de orde. Voor het einde van het jaar wordt men middels de vijfde voortgangsrapportage ‘Thuis in het verpleeghuis’ geïnformeerd over dit verdere proces.