Meting PREM Wijkverpleging toch in 2020

door | jun 29, 2020 | Thuiszorg

Eerder werd gemeld dat de PREM Wijkverpleging was uitgesteld tot 2021. Organisaties waren niet langer verplicht om in 2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren bij het Openbare Databestand (ODB) van Zorginstituut Nederland (ZiNL). ZiNL heeft onlangs echter aangegeven dat het uitstel geldt tot 1 maart 2021. Dat betekent dat zorgorganisaties toch een meting moeten uitvoeren in 2020.

Wat betekent dit voor u?

Zorgorganisaties die wijkverpleging bieden dienen, in 2020 verplicht een PREM-meting te hebben uitgevoerd. Deze PREM-meting had een meetperiode van februari 2020 – juni 2020, die periode is verlengd tot eind december 2020. Er zijn nu verschillende situaties mogelijk:

PREM-meting gedaan in oorspronkelijke meetperiode

Wanneer een organisatie al in de oorspronkelijke meetperiode van februari 2020 – juni 2020 een PREM-meting heeft uitgevoerd dan heeft de organisatie de mogelijkheid om in juni/juli 2020 de gegevens te delen met Mediquest; dit is niet verplicht. De portal staat open van 16 juni tot en met 12 juli 2020. Bij voldoende data ontvangt de zorgorganisatie een rapportage terug vanuit Mediquest met daarin een casemix-correctie (oftewel een benchmark-rapportage). Daarnaast wordt de data gebruikt voor de inhoudelijke evaluatie van de PREM Wijkverpleging. Als laatste is er de mogelijkheid om deze data via de portal van Mediquest beschikbaar te stellen aan de zorgverzekeraars. Dit is geen verplichting, maar een optie.

Wanneer u de PREM-data heeft gedeeld met Mediquest ontvangt u van Mediquest een mail met de vraag of u de data wenst te delen met de zorgverzekeraars. De data kan gebruikt worden bij een gesprek over de zorginkoop voor 2021. De data zal niet gebruikt worden door de zorgverzekeraars in een ranking of een op- of afslag op de afgesproken tarieven. Het staat u dus vrij om hier wel of niet aan mee te werken. Indien u ervoor heeft gekozen om dit jaar uw data niet te delen, dan beschikt de zorgverzekeraar niet over data met een casemix-correctie (oftewel een benchmark-rapportage). Bovendien weet de verzekeraar niet of u al gemeten heeft.

Als u als zorgorganisatie al gemeten heeft, dan kunt u deze data ook gebruiken voor de verplichte aanlevering voor 1 maart 2021. De exacte deadline voor de aanlevering van deze gegevens wordt op een later moment met u gecommuniceerd. De zorgorganisatie kan dan aan het meetbureau vragen om deze data te delen met Mediquest. Wanneer de zorgorganisatie voor 12 juli 2020 de data gedeeld heeft met Mediquest en besluit om verder in 2020 geen aanvullende meting uit te voeren, dan zal Mediquest deze data voor de zorgorganisatie in beheer houden voor de aanlevering voor 1 maart 2021. Voor deze aanlevering is er geen heraanlevering mogelijk, organisaties hebben maar een keer de mogelijkheid om gegeven te delen met Mediquest voor begin maart 2021.

Als u al een PREM-meting heeft uitgevoerd, met voldoende respons, is het aan u om te zien of u in 2020 nog meer ervaringen op haalt. U als organisatie bepaalt zelf of de opgehaalde data voldoende is of dat u toch nog een aanvullende meting wil doen in 2020. Wanneer uw zorgorganisatie besluit om toch een aanvullende meting uit te voeren, dan dient uw zorgorganisatie voor 1 maart 2021 de data nogmaals te delen via een meetbureau of ECD-leverancier met Mediquest.

Nog geen PREM-meting uitgevoerd

Wanneer u nog geen PREM-meting heeft uitgevoerd dan heeft u tot december 2020 de mogelijkheid om alsnog een PREM-meting te doen. Voor de meting in 2020 is een handboek opgesteld, het handboek is voor deze meting ook van toepassing.

Meerdere ECD-leveranciers hebben de PREM-Wijkverpleging ingebouwd in hun systeem. De PREM-vragenlijst kan ingebouwd zijn in het zorgdossier maar het kan ook ingeladen worden in de client-omgeving waar de cliënt de mogelijkheid heeft om de vragenlijst in te vullen. U kunt bij uw ECD-leverancier navraag doen naar de mog

Veilig gegevens aanleveren bij Mediquest

Bij de meting van de PREM Wijkverpleging heeft uw organisatie gebruik gemaakt van de ondersteuning middels een meetbureau of de meting is uitgevoerd via een ECD-systeem. Bij de afspraken die u heeft gemaakt over de meting heeft u in de verwerkersovereenkomst ook afspraken gemaakt over het delen van gegevens op een veilige manier.

In deze overeenkomst van opdracht en in de verwerkersovereenkomst die u heeft afgesloten met het meetbureau of de ECD-leverancier dient u aan te geven dat u het meetbureau of de ECD-leverancier toestemming geeft om de data door te leveren aan Mediquest. In de toestemming moet opgenomen zijn om welke data het gaat, op welke wijze het aangeleverd dient te worden bij Mediquest en voor welke deadline de gegevens aangeleverd dienen te worden. Heeft de zorgorganisatie geen verwerkersovereenkomst afgesloten met het meetbureau of de ECD-leverancier, dan kunnen de data niet aangeleverd worden bij Mediquest. Meer informatie hierover is terug te vinden in het handboek.

Bron: ActiZ