258 regionale projecten voor toekomstbestendige verpleeghuiszorg

door | jun 29, 2020 | Algemeen

In de afgelopen jaren zijn zorgaanbieders en zorgkantoren nauwer gaan samenwerken met elkaar en met regionale partners. Met 258 projecten is in vrijwel alle regio’s gewerkt aan het oplossen van knelpunten, zoals het tekort aan zorgpersoneel en het afstemmen van het aanbod op specifieke zorgvragen. Het doel is in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden aan een groeiende groep ouderen. Het programma Waardigheid en trots In de Regio (WIR) en Zorgverzekeraars Nederland hebben bijgedragen aan het opzetten en uitvoeren van de projecten, met budget behorend bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zorgverzekeraars Nederland heeft de tussenrapportage aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerking subregio’s verbeterd

In 2017 introduceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en vroeg betrokken partijen om samen de kwaliteit van de zorg te verbeteren en daarbij van elkaar te leren. Zorgkantoren willen door regionale samenwerking in de toekomst passende en kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden aan een groeiende groep ouderen. Met de projecten hebben zorgkantoren daaraan samen met zorgaanbieders uitvoering aan gegeven. De samenwerking in de subregio’s van de zorgkantoren is daarmee verbeterd en geïntensiveerd.

Vervolg

Partijen in de regio’s hebben onder andere gesproken over het vergroten van de instroom van nieuwe medewerkers, behoud van personeel en gebruik van nieuwe technologieën. Samen ontwikkelden zij een gezamenlijke visie op de verpleeghuiszorg hun de regio. De volgende stap is samenwerking aan sector- en domein-overstijgende knelpunten, onder andere samen met de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland