Winstuitkering in de zorg

door | jun 12, 2024 | Algemeen

Onderzoekbureau EY heeft in opdracht van minister Helder onderzoek gedaan naar private equity en winstuitkering in de zorg. Op 7 juni jl. heeft minister Helder de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek en de Kabinetsreactie daarop.

De minister concludeert mede op grond van de onderzoeksuitkomsten dat er geen gegronde reden is om zorgaanbieders specifiek te verbieden om hun kapitaalbehoefte te dekken met investeringsmiddelen van private equity partijen. Een dergelijke maatregel maakt inbreuk op de Europese regeling over vrij verkeer van kapitaal (zie ook het standpunt van SPOT over winstuitkering in de zorg).

EY heeft onderzocht of er in de praktijk verschil waar is te nemen in de kwaliteit, de toegankelijkheid en/of de betaalbaarheid van zorg tussen private equity gefinancierde zorgaanbieders en niet-private equity gefinancierde zorgaanbieders. Uit de analyse blijkt dat er geen aantoonbare verschillen bestaan tussen zorginstellingen met private equity participatie en die zonder private equity participatie voor wat betreft de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Op basis van het onderzoek heeft de minister besloten om een aantal moties over het verbieden van winstuitkering in de zorg niet uit te voeren. Dit neemt niet weg dat de minister een aantal maatregelen wil nemen om risico’s op nadelige effecten van investeringen door commerciële partijen (waaronder private equity) voor de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van de zorg te beperken. Met die maatregelen wil de minister de balans vinden tussen de positieve voordelen van winstuitkering (o.a. innovatie, cliëntervaring, doelmatigheid) en de nadelen daarvan (o.a. kwaliteitsrisico’s, risicoselectie, te hoge prijzen). Enkele maatregelen zijn:

  • het stellen van voorwaarden aan winstuitkering, bijvoorbeeld dat pas winstuitkering mag plaatsvinden als een bepaalde mate van kwaliteitszorg is bereikt (Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz));
  • invoering van een Zorgspecifieke fusietoets (Zft), waarmee onwenselijke fusies kunnen worden tegengehouden (aanpassing van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg));
  • vergroting van de transparantie van kwaliteit, ondermeer door invoering van het Generieke Kwaliteitskompas;
  • het verplicht stellen van de openbare jaarverantwoording voor alle zorgaanbieders.

SPOT informeert haar leden periodiek over de ontwikkelingen in dit kader.