Kwaliteit van bestaan als uitgangspunt voor nieuw kwaliteitskader

door | feb 22, 2023 | Algemeen

Wat is de gewenste kwaliteit van bestaan, wat kunnen mensen hierin zelf en samen, en hoe kan zorg hier op een passende wijze op aansluiten? Dat is het uitgangspunt van een nieuwe kwaliteitskader waar momenteel aan wordt gewerkt door partijen betrokken bij (de zorg voor) ouderen. Dit nieuwe kader moet duidelijk maken waar iemand die zorg nodig heeft op kan rekenen. Het biedt mensen om wie het gaat en betrokkenen bij de zorg een handvat om de verwachtingen die zij hiervan hebben te bespreken, en om te blijven leren en ontwikkelen. Naar verwachting is het kwaliteitskader in maart klaar om in te dienen bij het Zorginstituut.

De komende twintig jaar komen er verhoudingsgewijs veel oudere mensen (met verschillende achtergronden en vragen) bij in onze samenleving. Dit vraagt iets anders van de manier waarop we samenleven en hoe we voor en met elkaar zorgen. Door de veroudering van de samenleving nemen de (complexe) zorgvragen toe. Het is nodig en wenselijk om de beschikbare mensen, mogelijkheden en middelen op een andere manier in te zetten. Waarbij ieders kracht wordt gezien en benut, en rekening wordt gehouden met wat iemand niet (meer) kan.

Betrokken partijen
Een brede vertegenwoordiging van partijen, betrokken bij (de zorg voor) ouderen, werkt mee aan de totstandkoming van het nieuwe kader: BPSW, Sociaal Werk Nederland, KBO-PCOB, ANBO, NOOM, MantelzorgNL, LOC Waardevolle zorg, Patiëntenfederatie Nederland, NIP, Raad van Ouderen, V&VN, Verenso, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, CIZ, Academische werkplaatsen, ZonMw, Vilans, het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheid en Jeugd, gemeenten, woningcorporaties en huisartsen. Zij zorgen voor een breed perspectief en aansluiting bij de praktijk.

Lea Bouwmeester is voor dit traject door het Zorginstituut benoemd tot onafhankelijk voorzitter.

Kwaliteit van bestaan
Lea Bouwmeester, onafhankelijk voorzitter: ‘Als we anders kijken zien we meer mogelijkheden om kwaliteit van bestaan bij (kwetsbare) ouderen te behouden en versterken. Dat vraagt iets van de zorg, maar zeker ook van de samenleving. Voor kwaliteit van bestaan is het belangrijk om een (in)formeel netwerk te bouwen, in samenwerking met andere organisaties en partijen van buiten de zorg.’

Met dit nieuwe kwaliteitskader zetten partijen in de zorg een duidelijke stap om het ook echt anders te gaan doen. Waarbij kwaliteit van bestaan het uitgangspunt is en de zorg daar maximaal op aansluit.

We doen het samen
Zorgvragen worden ingewikkelder en nemen toe. Dat vraagt om het vormen van een netwerk om iemand heen, waarbij mensen met verschillende deskundigheid optimaal samenwerken.  Om de juiste zorg te geven is een open gesprek het vertrekpunt. Samen in gesprek gaan over kwaliteit van bestaan, en hoe dit te realiseren. Wat is daarbij het evenwicht tussen naasten, vrijwilligers en professionals? Hoe behoud je de optimale kwaliteit van zorg, behandeling en ondersteuning? Ook een zo goed mogelijke ondersteuning door technologische hulpmiddelen is deel van dat gesprek. Daarin heeft iedereen een eigen rol: de (kwetsbare) oudere, naasten, het sociale netwerk, de professional, de omgeving waar iemand woont en de samenleving als geheel.

Afrondende fase
Kwaliteit van bestaan is geen statisch begrip, maar een beweging die continu aandacht behoeft op basis van veranderende omstandigheden. Het nieuwe kwaliteitskader wordt naar verwachting in maart ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Daar zit een ontwikkelagenda bij, waarin opdrachten zijn opgenomen die de inhoud van het kader concretiseren of duidelijkheid kunnen bieden voor de toepassing in de praktijk.