Aangenomen en verworpen moties zorg maart 2024

door | mrt 20, 2024 | Algemeen

Alex Reinders is deze week hard bezig geweest voor SPOT en haar leden met het in kaart brengen van de belangrijkste moties die zijn aangenomen en verworpen.

De volgende moties zijn aangenomen:

 

Dichten loonkloof 

Deze motie verzoekt de regering om de loonkloof van zorgverleners met een mbo- of een hbo-opleiding in relatie tot mbo-ers en hbo-ers in andere sectoren te dichten. 

Lees de motie 

 

Voorkomen bezuinigingen Wlz door zorgaanbieders 

Deze motie verzoekt de regering om in gesprek te treden met werkgeversorganisaties om erop aan te dringen dat er geen onnodige bezuinigingen in de langdurige zorg plaatsvinden. 

Lees de motie 

 

Vereenvoudiging werkgeverschap PGB 

Deze motie verzoekt de regering om het pgb-werkgeverschap zodanig te vereenvoudigen dat de budgethouder minder (administratieve) lasten heeft. 

Lees de motie 

 

Onderzoek onnodig belastende regelgeving 

Deze motie verzoekt de regering om in kaart te brengen welke wet- en regelgeving tot onnodige administratieve lasten en regeldruk voor zorgprofessionals leidt. Inclusief rapportage over de resultaten van het programma (Ont)regel de Zorg. 

Lees de motie 

 

Verzoek update en actie verminderen registratielast zorgprofessionals 

Deze motie verzoekt de regering om voor de zomer met een stappenplan te komen op basis waarvan de registratielast voor zorgprofessionals binnen vijf jaar is verminderd.

Lees de motie 

 

De volgende moties zijn verworpen:

 

Vergroten van OVA-ruimte om loonkloof zorg en andere sectoren op te heffen 

Deze motie verzoekt de regering om de ova-ruimte zo te vergroten dat het mogelijk wordt om de loonkloof tussen de zorg en de andere sectoren te laten verdwijnen en hiervoor het afschaffen van de Innovatiebox en het invoeren van een belasting op financiële transacties als dekking te gebruiken, of zelf een alternatieve dekking te vinden.

Lees de motie 

 

Verlaging kosten (her)registratie BIG 

Deze motie verzoekt de regering om de kosten van (her)registratie BIG voor zorgverleners met een laag inkomen te verlagen.

Lees de motie 

 

In kaart brengen nieuwkomers met zorgachtergrond 

Deze motie verzoekt de regering om samen met partijen zoals het COA, UWV en gemeenten in kaart te brengen hoe groot de groep nieuwkomers met een zorgachtergrond is, met onderscheid naar verschillende beroepsgroepen. Zodat de informatie kan worden gebruikt om deze nieuwkomers te motiveren om in de zorg aan de slag te gaan. 

Lees de motie 

 

Omdraaien bewijslast zorgverantwoording 

Deze motie verzoekt de regering om de bewijslast bij zorgverantwoording om te draaien zodat de zorginkoper moet aantonen dat zorg niet is geleverd, in plaats van dat zorgverleners zo veel mogelijk moeten registreren om zorg vergoed te krijgen.

Lees de motie