Tweeminutendebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/ Wijkverpleging/Wmo

door | mei 10, 2022 | Nieuws uit Den Haag

Vandaag is er gestemd over de ingediende moties en/of amendementen, waaronder een motie van Tweede Kamerlid Fonda Sahla (D66). Zij bracht vorige maand een werkbezoek aan een van onze leden; Thuiszorg Inis. Onderstaand lees je de voor ons relevante selectie van moties die zijn aangenomen.

(342) Motie van het lid Sahla c.s: onderzoeken knelpunten zorgvraag en -aanbod
Het lid Sahla verzoekt de regering om de knelpunten te onderzoeken tussen zorgvraag- en aanbod en te bezien of relevante partijen -hier via landelijke sturing meer in gefaciliteerd kunnen worden.

(340) Motie van het lid Bikker: definiëren dementievriendelijke woning
Het lid Bikker verzoekt de regering in overleg met patiëntenorganisaties te definiëren wat een dementievriendelijke woning is, verzoekt de regering tevens bij gemeenten te bevorderen dat nieuwe woningen voor ouderen dementievriendelijk gebouwd worden.

(336) Motie van lid Agema: niet tornen artikel 3.2.1 Wlz
Het lid Agema verzoekt de regering niet te tornen aan artikel 3.2.1. van de Wet langdurige zorg die stelt dat iemand recht heeft op een verpleegzorgplek in het geval van de blijvende behoefte aan intensieve zorg, permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

(339) Motie van het lid Ellemeet: specifieke betaaltitel systeemfuncties wijkverpleging
Het lid Ellemeet verzoekt de regering een specifieke betaaltitel in te voeren voor de systeemfuncties zoals coördinatie, preventie en gespecialiseerde technische wijkverpleging.

(341) Motie van de leden Werner en Van Wijngaarden: het ontwikkelen van een integrale vergrijzingsagenda
De leden verzoeken de regering om in aansluiting op het WOZO- programma, én in overleg met ouderenorganisaties en maatschappelijke partners, een langjarige, brede en integrale ‘vergrijzingsagenda’ te ontwikkelen, die loopt tot 2040, waarop alle aspecten van vergrijzing terugkomen, zoals wonen, werken, zorg, welzijn, preventie en innovatie; en de regering de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2023 te informeren.

(338) Motie van het lid Den Haan: aanbieden casemanager dementie
Het lid Den Haan verzoekt de regering om er bij Zorgverzekeraars Nederland op aan te dringen hun leden te verzoeken, tijdig en proactief, de mogelijkheid van de inzet van een casemanager dementie aan te bieden aan verzekerden met de diagnose dementie.